ประวัติกองพลาธิการ

ทำเนียบผบ.ตร.

ผู้บังคับบัญชา

หน่วยงานในสังกัด

ข่าวทั่วไป

ฝ่ายอำนวยการ

ฝ่ายพลาธิการ 1 พธ.

ฝ่ายพลาธิการ 2 พธ.

ฝ่ายพลาธิการ 3 พธ.

กองโยธาธิการพธ.

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารพธ.

กองสรรพาวุธ

PMQA / ตัวชี้วัด

กองบังคับการอำนวยการ สกบ.

สมุดเยี่ยม guest book

 
 
มีข้อเสนอแนะโปรดติดต่อ webmaster ที่ wuttichai.tu@police.go.th ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ 18 ก.พ.57 เวลา 08.00 น.

INSITE

ทำเนียบผู้บังคับการ

ระเบียบน่ารู้

Webmaster

หมายเลขโทรศัพท์

สาระน่ารู้

หนังสือเวียน...น่ารู้

สมุดโทรศัพท์ ตร. Online

สถานภาพรถฝ่ายพลาธิการ 3

สถานภาพรถฝ่ายพลาธิการ 3
สถานภาพรถของ สกบ.
แผนที่กองพลาธิการ
การจัดการความรู้ (KM) กองพลาธิการ
ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ปี 2555 (ใหม่)
ห้องภาพ 3 D
สถานภาพรถยนต์ทั่วประเทศ
สถานภาพรถจักรยานยนต์ทั่วประเทศ
แนวทางการบันทึกฐานข้อมูลพัสดุในระบบ POLIS

**จำนวนผู้เข้าชม**

Hit Counter  

 

 

LINK

สำนักงานตำรวจแห่งชาต

สำนักนายกรัฐมนตรี

สำนักงบประมาณ

ศูนย์การจัดซื้อภาครัฐ

ข่าวการจัดซื้อ พธ.

ข่าว e-aucion

ห้องร้องเรียนร้องทุกข์

วิธีการผูกพู่กระบี่

มุมปืน (Gun Squar)

ตำรวจดีเด่นประจำเดือน

ชื่อ ตำแหน่ง หน่วยงาน ที่เป็นภาษาอังกฤษ

สรุป หลักเกณฑ์ขั้นตอนหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับ" บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card)"
แนวทางการจัดจ้างก่อสร้าง...ด่วน..

ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของท่าน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียน กรุณาคลิ๊กไปที่ http://192.168.1.199ครับ

หลักสูตร ส่งกำลังบำรุง รุ่น 29

ข้อมูลตัวชี้วัดประจำปี 2552

บัญชีราคาการได้มาของครุภัณฑ์ทพธ.เคยจัดซื้อทั้งหมด สามารถใช้ประกอบการจำหน่ายพัสดุได้โดยไม่ต้องสอบถาม พธ.และหากมีรายการเพิ่มเติม พธ.จะได้แจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ

หน้าบริการวิชาการของ อาจารย์ พ.ต.อ.สมเดช เลิศสมผล
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 51
ผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองฯ ปี 51
ระบบติดตามการส่งไปรษณีย์ (EMS)
ทราบไหมว่ามือถือใช้ระบบใดอยู่ ระบบเช็คเครือข่ายมือถือทุกระบบ โปรดคลิ๊ก
ห้องข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ
คำรับรองการปฏิบัติราชการ ปี 2552
การจัดการความรู้ (KM) พธ. ปี 2553

ระบบงานEoffice พัสดุ สกบ.

(ผ่าน Friefox Browser เท่านั้น)