คำสงวน: ประวัติกองพลาธิการ

คำสงวน: ทำเนียบผบ.ตร.

คำสงวน: ผู้บังคับบัญชา

คำสงวน: หน่วยงานในสังกัด

คำสงวน: ข่าวทั่วไป

คำสงวน: ฝ่ายอำนวยการ

คำสงวน: ฝ่ายพลาธิการ ๑ พธ.

คำสงวน: ฝ่ายพลาธิการ ๒ พธ.

คำสงวน: ฝ่ายพลาธิการ ๓ พธ.

คำสงวน: ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร พธ.

มีข้อเสนอแนะโปรดติดต่อ webmaster ที่ wuttichai.tu@police.go.th ปรับปรุงครั้งสุดท้ายเมื่อ 18 มกราคม 2559
เวลา 15.00 น.

คำสงวน: INSITE

คำสงวน: ทำเนียบผู้บังคับการ

คำสงวน: ระเบียบน่ารู้

คำสงวน: Webmaster

คำสงวน: หมายเลขโทรศัพท์

คำสงวน: สมุดโทรศัพท์ ตร. Online

คำสงวน: สถานภาพรถฝ่ายพลาธิการ 3

คำสงวน: สถานภาพรถของ สกบ.
คำสงวน: แผนที่กองพลาธิการ
คำสงวน: การจัดการความรู้ (KM) กองพลาธิการ
คำสงวน: ค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ปี 2555 (ใหม่)
คำสงวน: ห้องภาพ 3 D
คำสงวน: สถานภาพรถยนต์ทั่วประเทศ
คำสงวน: แนวทางการบันทึกฐานข้อมูลพัสดุในระบบ POLISทั่วประเทศ
คำสงวน: จำนวนผู้เข้าชม

Hit Counter  

คำสงวน: ภาพกิจกรรม 360 องศา
คำสงวน: ภารกิจขนย้ายยาเสพติดให้โทษ

 

คำสงวน: LINK

คำสงวน: สำนักงานตำรวจแห่งชาติ

คำสงวน: สำนักนายกรัฐมนตรี

คำสงวน: สำนักงบประมาณ

คำสงวน: ศูนย์การจัดซื้อภาครัฐ

คำสงวน: สำนักงานส่งกำลังบำรุง

คำสงวน: กองบังคับการอำนวยการส่งกำลังบำรุง

คำสงวน: กองสรรพาวุธ

คำสงวน: กองโยธาธิการ

คำสงวน: มุมปืน (Gun Squar)

คำสงวน: วิธีการผูกพู่กระบี่

คำสงวน: ชื่อ ตำแหน่ง หน่วยงาน  ที่เป็นภาษาอังกฤษ

คำสงวน: สรุป หลักเกณฑ์ขั้นตอนหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องกับ' บัตรเติมน้ำมันรถราชการ (Fleet Card)'
คำสงวน: แนวทางการจัดจ้างก่อสร้าง...ด่วน..

คำสงวน: ตรวจสอบสิทธิประโยชน์ของท่าน เช่น ค่ารักษาพยาบาล ค่าเล่าเรียน กรุณาคลิ๊กไปที่ http://192.168.1.199

คำสงวน: หลักสูตร ส่งกำลังบำรุง รุ่น  29

คำสงวน: บัญชีราคาการได้มาของครุภัณฑ์ พธ.เคยจัดซื้อทั้งหมด สามารถใช้ประกอบการจำหน่ายพัสดุได้โดยไม่ต้องสอบถาม พธ.และหากมีรายการเพิ่มเติม พธ.จะได้แจ้งให้ทราบเป็นระยะๆ

คำสงวน: หน้าบริการวิชาการของ อาจารย์ พ.ต.อ.สมเดช เลิศสมผล

คำสงวน: ระบบติดตามการส่งไปรษณีย์ (EMS)
คำสงวน: ห้องข้อมูลข่าวสาร ตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารฯ

คำสงวน: ระบบงาน e-logistic สกบ.  (ผ่าน Friefox Browser เท่านั้น)

 

 

     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ปณิธานความดี ปีมหามงคล

ของ กองพลาธิการ สำนักงานส่งกำลังบำรุง

" ระเบียบครบ ระบบดี ทันเทคโนโลยี มีคุณธรรม "