KMKMKMKMKMKMKMKMKMKMKMKMKMKMKMKMKMKMKMKMKMKMKMKMKMKMKKMKMKMKMKMKMKMKMKMKMKMKMKMKMKMKMKMKM

 

 

 

 

 

 

 

คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานการวัด การวิเคราะห์ และการจัดการความรู้